Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 273–281

Publication type: original article

Language: English

Physical Activity Versus Alcohol Consumption Among Teenagers in Chosen Middle Schools From Cities Central And South-Western Poland

Aktywność fizyczna a spożycie alkoholu wśród gimnazjalistów uczących się w wybranych szkołach miast położonych w centralnej i południowo-zachodniej Polsce

Piotr Cych1,A,B,C,D,F, Aureliusz Kosendiak2,A,B,E,F, Małgorzata Kałwa1,B,E,F, Jan Kosendiak1,A,B,E,F

1 University School of Physical Education, Wrocław, Poland

2 Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Alcohol consumption is becoming increasingly popular among teenagers in Poland and affects younger and younger people. Many government promotional campaigns are aimed at reducing this phenomenon. There is an opinion that encouraging young people to practice sports and promoting a healthy lifestyle through sports and physical recreation could be helpful in solving this problem.
Objectives. The aim of this study was to determine the relationship between physical activity declared by the Junior High Schools students and alcohol consumption.
Material and Methods. The study was carried out on a group of 450 students from six Junior High Schools from central and south-western Poland. The Core Questions Global Youth Tobacco Survey (GYTS) – extended by authors of this paper with the descriptive part on the declared level of physical activity – was used to survey the teenagers.
Results. Physical activity is an important factor influencing alcohol consumption and consumption frequency by Junior High Schools students. The study has shown that physical activity is related to alcohol consumption declared by the Junior High Schools students – the number of days they drink alcohol and the number of days when they are drunk, particularly girls. In fact, girls are more prone to consuming large amounts of alcohol and get drunk, especially when they belong to a group of physically passive subjects. The lowest alcohol consumption has been observed in Junior High Schools students, who had declared irregular physical activity, but the highest and the most frequent one has been observed in students, who had declared physical passivity. The students, mostly boys, who declared the regular physical activity (they most commonly practiced sports), had not abstained from alcohol, especially beer and had got drunk often.
Conclusion. The physical activity may be an important factor in preventing excessive alcohol consumption. Participation in physical activity is beneficial especially to girls, since when they remain physically passive, they often turn to alcohol. However, one should take into account the type of physical activity and the nature of the effort, as the authors of similar studies point out.

Streszczenie

Wprowadzenie.Spożywanie alkoholu staje się w Polsce coraz bardziej popularne wśród młodzieży i dotyczy coraz młodszych osób. Wiele rządowych akcji promocyjnych jest nakierowanych na ograniczenie tego zjawiska. Istnieje opinia, że zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu i promowanie aktywnego trybu życia przez udział w sporcie i rekreacji ruchowej może być pomocne w rozwiązaniu tego problemu.
Cel pracy. określenie relacji między aktywnością ruchową deklarowaną przez uczniów gimnazjów a konsumpcją alkoholu.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 450 uczniów sześciu gimnazjów z terenu centralnej i południowo-zachodniej Polski. Do pozyskania opinii badanej młodzieży wykorzystano kwestionariusz ankietowy Core Questons Global Youth Tobacco Survey (GYTS) rozszerzony przez autorów niniejszego artykułu o część opisową dotyczącą deklarowanego poziomu aktywności fizycznej.
Wyniki. Aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem, mającym związek z ilością wypijanego alkoholu oraz z częstością jego spożywania przez młodzież gimnazjalną. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że aktywność fizyczna ma związek z deklarowaną przez gimnazjalistów konsumpcją alkoholu – liczbą dni, kiedy piją alkohol oraz liczbą dni, kiedy są pijani, szczególnie w odniesieniu do grupy dziewcząt. To właśnie one są bardziej podatne na spożywanie dużej ilości alkoholu i upijanie się, szczególnie wtedy, gdy deklarują przynależność do grupy osób biernych ruchowo. Najmniej alkoholu spożywali gimnazjaliści, którzy deklarowali sporadyczną aktywność fizyczną, a najwięcej i najczęściej pili alkohol uczniowie deklarujący bierność ruchową. Uczniowie, głównie chłopcy, którzy deklarowali regularną aktywność fizyczną (najczęściej uprawiali jakiś sport) nie stronili jednak od alkoholu, a w szczególności od piwa, nierzadko też się upijając.
Wnioski. Aktywność fizyczna może być istotnym czynnikiem, który mógłby być skuteczny jako środek zapobiegania nadmiernemu spożyciu alkoholu. Udział w aktywności fizycznej jest korzystniejszy dla dziewcząt, gdyż te, pozostając bierne ruchowo, częściej sięgają po alkohol. Należy jednak brać pod uwagę rodzaj aktywności i charakter wysiłku, na co zwracają uwagę również autorzy podobnych badań.

Key words

alcohol consumption, junior middle school students, sport, recreation, physical activity, urban environment.

Słowa kluczowe

spożycie alkoholu, młodzież gimnazjalna, sport, rekreacja ruchowa, aktywność fizyczna, środowisko miejskie.

References (33)

 1. Gil R, Dziedziczko A: Nałogi młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, In: Pacjent przedmiotem troski zespołu terapeutycznego. Tom 1. Eds.: Krajewska-Kułak E et al. Akademia Medyczna, Białystok 2005, 133– 142.
 2. Problemy alkoholowe w rodzinie (Alcohol problems in family). Wydawnictwo Państwowej Agencji rozwiązywania Problemów Alkoholowych. rozdział VI s. 67. http://www.parpa.pl/download/rozdzial06.pdf
 3. Bobrowski K: Adolescents’ free time activities and substance use. Med Wieku rozw 2003, 7, 91–104.
 4. opinie i diagnozy nr 19. Młodzież 2010 (opinions and diagnosis. Youth 2010) Centrum badania opinii społecznej. Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii. Warszawa 2011
 5. Król T: Wędrując ku dorosłości. Przewodnik do życia w rodzinie dla klas I–III gimnazjum. (Towards adulthood. Guidbook for life in the family) Wydawnictwo rubikon. Kraków 2009.
 6. Eberhardt A (ed.): Fizjologiczne Podstawy rekreacji ruchowej. Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, 5.
 7. Gutgesell M, Canterbury R: Alcohol usage in sport and exercise. Addict Biol 1999, 4, 373–383.
 8. Orgaz Gallego MP, Segovia Jimenez M, Lopez de Castro F, Tricio Armero MA: Alcohol consumption in Toledo schoolchildren: reasons and alternatives. Aten Primaria 2005, 36, 303–305.
 9. Brettschneider WD: Efekty psychologiczne i korzyści społeczne zaangażowania w sport i aktywność fizyczną (Psychological effects and social benefits of involvement in sport and physical activity). Implikacje dla wychowania fizycznego. Światowy kongres wychowania fizycznego, Berlin 1999, Wydawnictwo AWF Wrocław 2002, 61–66.
 10. Woitas-Ślubowska D: Influence of Participation in leisure Time Physical Activity on Tobacco and Alcohol Consumption among Former Athletes and Non Athletes. J Hum Kinet 2009, 21, 119–126.
 11. Schwenk TL: Picie alkoholu wśród młodzieży. Med. Dypl. 2001, 10, 173–182.
 12. McCarthy-Flynn L: Sports and alcohol. Family life 1999, 26–30.
 13. Ward B, Gryczynski J: Alcohol Use and Participation in organized recreational Sports Among University Undergraduates. J Am Coll Health 2007, 56, 3, 273–280.
 14. Mays D, DePadilla L, Thompson NJ, Kushner HI, Windle M: Sports Participation and Problem Alcohol Use: A Multi-Wave National Sample of Adolescents. Am J Prev Med 2010, 38, 5, 491–498.
 15. Lisha, Nadra E, Sussman S: relationship of high school and college sports participation with alcohol, tobacco, and illicit drug use: A review. Addict Behav 2010, 35, 5, 399–407.
 16. Avois L, Robinson N, Saudan C, Baume N, Mangin P, Saugy M: Central nervous system stimulants and sport practice. Br J Sports Med 2006, 40, 16–20.
 17. Shirazi A, Tricker R: Current drug education policies in NCAA institutions: perceptions of head athletic trainers. J Drug Educ 2005, 35, 29–46.
 18. Zorzoli M: Doping and performance among adolescent athletes. rev Med Suisse romande 2003, 123, 93–96.
 19. Laure P, Lecerf T, Friser A, Binsinger C: Drugs, recreational drug use and attitudes towards doping of high school athletes. Int J Sports Med 2004, 25, 133–138.
 20. Faeh D, Viswanathan B, Chiolero A, Warren W, Bovet P: Clustering of smoking, alcohol drinking and cannabis use in adolescents in a rapidly developing country. BMC Public Health 2006, 6, 169. Published online 2006 June 27. doi: 10.1186/1471-2458-6-169.
 21. Bazarnik J, Grabiński T, Kąciak E, Mynarski S, Sagan A: Marketing research. Methods and computer software, Canadian Consortium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 1992, 16.
 22. Anderson P, Baumberg B: Alkohol w Europie – perspektywa zdrowia publicznego – raport dla komisji europejskiej. (Alcohol in Europe – a public health perspective – report for the European Union). Institute of Alcohol Studies, Brussel. ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_pl_en.pdf – Belgia
 23. Ostaszewski K: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (Psycho-active substances abuse preventive efficiency), Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2003.
 24. Bobrowski K: Free time activities and adolescents’ risk behaviours. Alkohol Narkoman 2007, 20, 3, 267–287.
 25. Peretti-Watel, P, Beck F, Legleye S: Beyond the U-curve: the relationship between sport and alcohol, cigarette and cannabis use in adolescents. Addiction 2002, 97, 6, 707–716.
 26. Leaver-Dunn D, Turner L, Newman BM: Influence of sports’ programs and club activities on alcohol use intentions and behaviors among adolescent males. J Alcohol Drug Educ 2007, 51, 3, 57–72.
 27. Sierosławski J: Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD (European questionnaire research program in schools ESPAD). Instytut Psychiatrii i Neurologii. 2007 http://www.parpa.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=239&Itemid=186
 28. Martens MP, Watson II JC, Beck NC: Sport-Type Differences in Alcohol Use Among Intercollegiate Athletes. J Appl Sport Psychol 2006, 18, 2, 136–150.
 29. Peretti-Watel P, Guagliardo V, Verger P, Pruvost J, Mignon P, Obadia Y: Sporting activity and drug use: alcohol, cigarette and cannabis use among elite student athletes. Addiction 2003, 98, 1249–1256.
 30. Wichstrøm T, Wichstrøm L: Does sports participation during adolescence prevent later alcohol, tobacco and cannabis use? Addiction 2009, 104, 1, 138–149.
 31. Grossbard J, Hummer J, LaBrie J, Pederson E, Neighbors C: Is Substance Use a Team Sport? Attraction to Team, Perceived Norms, and Alcohol and Marijuana Use Among Male and Female Intercollegiate Athletes. J Appl Sport Psychol 2009, 21, 3, 247–261.
 32. Gmel G, Kuendig H, Daeppen JB: Sport and alcohol: An emergency department study in Switzerland. Eur J Sport Sci 2009, 9, 11–22.
 33. O’Brien K: Alcohol and sport are unhappy bedfellows. New Scientist 2009, 204, 2734, 7.