Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 261–272

Publication type: original article

Language: English

The Value of the NDT-Bobath Method in Post-Stroke Gait Training

Wartość metody NDT-Bobath w poudarowym usprawnianiu chodu

Emilia Mikołajewsk1,A

1 Rehabilitation Clinic, Military Clinical Hospital No. 10 and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. Stroke is perceived a major cause of disability
Objectives. Following a stroke, patients suffer from gait disorders. The aim of this paper is to present the outcomes of a study of post-stroke gait reeducation using the NeuroDevelopmental Treatment-Bobath (NDT-Bobath) method.
Material and Methods. The research was conducted among 60 adult patients who had undergone ischemic stroke. These patients were treated using the NDT-Bobath method. These patients’ gait reeducation was assessed using spatio-temporal gait parameters (gait velocity, cadence and stride length). Measurements of these parameters were conducted by the same therapist twice: on admission, and after the tenth session of gait reeducation.
Results. Among the 60 patients involved in the study, the results were as follows: in terms of gait velocity, recovery was observed in 39 cases (65%), in terms of cadence, recovery was observed in 39 cases (65%), in terms of stride length, recovery was observed in 50 cases (83.33%).
Conclusion. Benefits were observed after short-term therapy, reflected by measurable statistically significant changes in the patients’ gait parameters.

Streszczenie

,
Wprowadzenie.Istnieje potrzeba poszukiwania i badania nowych, bardziej skutecznych form rehabilitacji poudarowej.
Cel pracy. U pacjentów po udarze dochodzi do zaburzeń funkcji chodu. Celem pracy była ocena wyników rehabilitacji prowadzonej metodą NDT-Bobath dla dorosłych z zakresu reedukacji chodu ocenianego za pomocą czasowoprzestrzennych parametrów chodu.
Materiał i metody. Badana grupa składała się z 60 pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu podanych rehabilitacji metodą NDT-Bobath dla dorosłych. Parametry chodu (szybkość chodu, tempo i długość dwukroku) były mierzone u każdego pacjenta przez tego samego terapeutę dwukrotnie: przy przyjęciu (przed terapią) oraz po ostatniej sesji terapii.
Wyniki. Wśród pacjentów objętych badanie uzyskano następujące wyniki: w szybkości chodu zaobserwowano poprawę w 39 przypadkach (65%), w tempie chodu zaobserwowano poprawę w 39 przypadkach (65%), w długości dwukroku zaobserwowano poprawę w 50 przypadkach (83,33%).
Wnioski. W krótkim czasie zostały zaobserwowane istotne statystycznie pozytywne zmiany stanu zdrowia pacjentów, odzwierciedlone przez zmiany parametrów chodu w wyniku prowadzonej terapii.

Key words

rehabilitation, ischemic stroke, NDT-Bobath, gait parameters, gait training, gait analysis.

Słowa kluczowe

rehabilitacja, udar niedokrwienny, NDT-Bobath, parametry chodu, usprawnianie chodu, analiza chodu.

References (24)

 1. Błaszczyk B, Czernecki R, Prędota-Panecka H: Profilaktyka pierwotna i wtórna udarów mózgu (article in Polish). Stud Med 2008, 9, 71–75.
 2. Członkowska A: Udar mózgu – perspektywy leczenia w Polsce w świetle osiągnięć światowych (article in Polish). Pol Prz Neurol 2005, 1, 1–7.
 3. Członkowska A: osiągnięcia w zakresie udaru mózgu (article in Polish). Med Dypl 2005, Supl. 17, 5–11.
 4. Palasik W: Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego (article in Polish). Terapia 2006, 1, 4–8.
 5. Profilaktyka wtórna udaru mózgu. Rekomendacje grupy ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Neurol Neurochir Pol 2003, supl. 6, 17–43.
 6. Muren MA, Hütler M, Hooper J: Functional capacity and health-related quality of life in individuals post stroke. Top Stroke Rehabil 2008, 15, 1, 51–58.
 7. Murtezani A, Hundozi H, Gashi S et al.: Factors associated with reintegration to normal living after stroke. Med Arh 2009, 63, 4, 216–219.
 8. Bromley I: Tetraplegia and paraplegia: a guide for physiotherapists. 6th edition. Churchill Livingstone, London 2006.
 9. Davies PM: Steps to follow: the comprehensive treatment of adult hemiplegia. 2nd edition. Springer, 2000.
 10. Howle JM: Neuro-Developmental Treatment Approach. Theoretical foundations and principles of clinical practice. Neuro-Developmental Treatment Association 2003.
 11. Mayston MJ: Problem solving in neurological physiotherapy – setting the scene. In: Edwards S – Neurological physiotherapy 2nd edition. A problem solving approach. Churchill Livingstone, London 2001, pp. 4–16.
 12. Lennon S, Ashburn A: The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists’ perspective. Disabil Rehabil 2000, 15, 665–674.
 13. Lennon S, Baxter D, Ashburn A: Physiotherapy based on the Bobath concept in stroke rehabilitation: a survey within the UK. Disabil Rehabil 2001, 6, 254–262.
 14. Bobath B: Adult hemiplegia: evaluation and treatment. 3rd edition. Heinemann Medical Books, London 1990.
 15. Paci M: Physiotherapy based on the Bobath Concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J Rehabil Med 2003, 1, 2–7.
 16. Mikołajewska E: Przykład terapii chodu metodą NDT-Bobath u pacjenta z hemiplegią (article in Polish). Prakt Fizjoter Rehabil 2010, 11, 16–20.
 17. Mikołajewska E: Metoda NDT-Bobath w praktyce klinicznej (article in Polish). Prakt Fizjoter Rehabil 2010, 11, 14–15.
 18. Mikołajewska E: Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu osób dorosłych: wprowadzenie do metody (article in Polish). Prakt Fizjoter Rehabil 2010, 11, 8–13.
 19. Mikołajewska E, Radziszewski K: Metoda NDT-Bobath w rehabilitacji pacjentów dorosłych (article in Polish). Valetudinaria 2007, 1, 51–53
 20. Lennon S: gait re-education based on the Bobath concept in two patients with hemiplegia following stroke. Phys Ther 2001, 3, 924–935.
 21. Wall JC, Kirtley C: Strategies for clinical gait assessment. orthop Phys Ther Clin N Am 2001, 3, 35–54.
 22. Whittle MW: gait analysis: an introduction, Third edition, Butterworth Heinemann, 2002.
 23. Mikołajewska E: Analiza chodu pacjentów po udarze mózgu – rozwiązanie własne. Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne 2010, 1–2, 20–26.
 24. Kirtley C, Whittle MW, Jefferson RJ: Influence of walking speed on gait parameters. J Biomed Eng 1985, 4, 282–287.