Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 2, March-April, p. 237–243

Publication type: original article

Language: English

Hydrocephalus in Newborns: Clinical Conditions and Primary Surgical Treatment

Wodogłowie u noworodków – uwarunkowania kliniczne a pierwotne zaopatrzenie chirurgiczne

Robert Ślusarz1,A,C,D,E, Joanna Rosińczuk-Tonderys2,C,E,F, Renata Jabłońska1,B,C,D, Agnieszka Królikowska1,B,C, Anna Kisiel3,B, Irena Daniluk-Matraś4,A,E,F

1 Neurological and Neurosurgical Nursing Department, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum (NCU CM) in Bydgoszcz, Poland

2 Clinical Department of Neurology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

3 Student Scientific Association of the Neurological and Neurosurgical Nursing Department, NCU CM, Bydgoszcz, Poland

4 Faculty & Clinic of Pediatric Surgery, NCU CM, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. Hydrocephalus is a state in which excessive accumulation of cerebrospinal fluid occurs in intracranial space as a result of disorders of its circulation hydrodynamics.
Objectives. The aim of this study was to analyze the clinical conditions and primary surgical treatment of hydrocephalus in the newborns examined in the study.
Material and Methods. The data was gathered using a retrospective analysis of the medical and nursing records of 57 newborns treated for hydrocephalus at the Department of Pediatric Surgery of the Dr. A. Jurasz University Hospital in Bydgoszcz, Poland.
Results. In the years 2008–2009 at the Department of Pediatric Surgery of Dr. A. Jurasz University Hospital in Bydgoszcz, 57 newborns were treated for hydrocephalus. In all patients (100% of the study group) regardless of sex, age, place of residence or etiology, the doctors used surgical therapy.
Conclusion. There is a connection between selected causes of hydrocephalus in the study group and sociodemographic characteristics such as the place of residence or age. Sociodemographic data (sex, age, place of residence) have no effect on the treatment of hydrocephalus in newborns. In all cases of hydrocephalus in the study, the treatment used was implantation of a drainage system. Rickham reservoirs are more rarely implanted in full-term newborns than in premature ones, while ventricle-peritoneal valves are more frequently used in full-term newborns than in premature babies. Regardless of the reason for hydrocephalus formation, the treatment is based on surgical intervention and the most common drainage system used to correct the defect is the ventricle-peritoneal valve.

Streszczenie

Wprowadzenie.Wodogłowie to stan, w którym na skutek zaburzeń hydrodynamiki krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego dochodzi do jego nadmiernego gromadzenia się w przestrzeni wewnątrzczaszkowej.
Cel pracy. Analiza uwarunkowań klinicznych i pierwotnego zaopatrzenia chirurgicznego wodogłowia u badanych noworodków.
Materiał i metody. Materiał został zebrany metodą retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) 57 noworodków leczonych z powodu wodogłowia w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Wyniki. W latach 2008–2009 w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy leczono 57 noworodków z wodogłowiem. U wszystkich dzieci bez względu na płeć, wiek urodzeniowy, miejsce zamieszkania, czy etiologię zastosowano leczenie chirurgiczne.
Wnioski. Istnieje związek między wybranymi przyczynami powstania wodogłowia u badanych a cechami socjodemograficznymi, takimi jak miejsce zamieszkania oraz wiek. Dane socjodemograficzne nie mają wpływu na zastosowane leczenie wodogłowia u noworodków. We wszystkich przypadkach wodogłowia zastosowano implantację układu drenującego. Zbiornik Rickhama znacznie rzadziej wszczepia się u noworodków donoszonych niż wcześniaków, a zastawkę komorowo-otrzewnową znacznie częściej stosuje się u noworodków donoszonych niż wcześniaków. Bez względu na przyczynę powstawania wodogłowia leczenie jest oparte na interwencji chirurgicznej, a najczęściej wykorzystywanym układem drenującym do zaopatrzenia wady jest zastawka komorowo-otrzewnowa.

Key words

full-term newborn, premature baby, hydrocephalus, drainage system.

Słowa kluczowe

noworodek donoszony, wcześniak, wodogłowie, układ drenujący.

References (21)

 1. Zakrzewski K: Wodogłowie i inne zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Czelej, lublin 2007.
 2. Roszkowski M: Wodogłowie wieku rozwojowego. Emu, Warszawa 2000.
 3. Maksymowicz W: Neurochirurgia w zarysie. PZWl, Warszawa 1999.
 4. Czarniecki Z, Jurkiewicz J: Wodogłowie. In: Zarys neurochirurgii, Ed.: Ząbek M. PZWl, Warszawa 1999, 439– 449.
 5. Polis L: Wrodzone i rozwojowe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. In: Zarys neurochirurgii. Ed.: Ząbek M. PZWl, Warszawa 1999, 450–479.
 6. Zakrzewski K, Nowosławska E: Wodogłowie u dzieci z nowotworami mózgu. Aktual Neurol 2009, 9, 1, 45–51.
 7. Mandera M: Wodogłowie pokrwotoczne u noworodków i niemowląt. Aktual Neurol 2009, 9, 1, 37–44.
 8. Polis L: Wodogłowie u płodu i noworodka. Perinatol Neonatol ginekol 2009, 2, 3, 218–222.
 9. Głowacka A: Układy zastawkowe w leczeniu wodogłowia u dzieci. Zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 2006, 30, 59–64.
 10. Vinchon M, Rekate H, Kulkarni AV: Pediatric hydrocephalus outcomes: a review. Fluids Barriers CNS 2012, 9(1), 18.
 11. Custoc R, Unterasinger L, Rohrmeister C et al.: Three-dimentional volume measurement of the lateral ventricles in preterm and term infants. Evaluation of a standarisent computer assisted method in vivo. Pediatr Radiol 2003, 33, 104–109.
 12. Ginsberg HJ, Drake JM: Shunt hardware and surgical technique. Pediatric hydrocephalus. Springer – Verlag. Italia, Milano 2004.
 13. Haulo PW, Cinalli G, Vandertop WP et al.: Treatment of hydrocephalus determined by the. European orbis Sigma Valve II Survey. Neurosurgery 2003, 99, 52–57.
 14. Goduli-Stuglik U: Wybrane zagadnienia z patologii noworodka. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2003.
 15. Jankowski A: Zarys chirurgii dziecięcej. Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 16. Czepko R: Wielokierunkowa ocena wodogłowia komunikacyjnego oraz model postępowania. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2000.
 17. Baszkowska K, Sito A: opieka zdrowotna nad rodziną. PZWl, Warszawa 2003.
 18. Barszcz S, Roszkowski M, Drabik K et al.: Wstępne wyniki leczenia wodogłowia obturacyjnego u dzieci przy zastosowaniu techniki endoskopowej. Neurol Neurochir Pol 1998, 32, 73–82.
 19. Mikołajczyk-Wieczorek W, Nowosławska E: leczenie wodogłowia za pomocą systemów zastawkowych. Aktualn Neurol 2009, 9, 1, 26–36.
 20. Nowosławska E, Mikołajczyk-Wieczorek W, Zakrzewski K: leczenie wodogłowia przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych. Aktualn Neurol 2009, 9, 1, 17–25.
 21. Grzelak L, Ślusarz R, Beuth W: Drenaż zewnętrzny przestrzeni płynowych w schorzenach oUN. In: leczenie, pielęgnowanie i zarządzanie – wybrane elementy opieki nad pacjentem. Eds.: Konieczny J, Bartuzi Z. Bydgoszcz 2006, 410–415.