Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 5, September-October, p. 583–590

Publication type: original article

Language: English

The Role of Chosen Polymorphisms in Genes Coding Xenobiotic Metabolizing Enzymes and DNA Repair Proteins in Laryngeal Cancers

Znaczenie wybranych polimorfizmów w genach kodujących enzymy metabolizujące ksenobiotyki i białka naprawy DNA w raku krtani

Agnieszka Stembalska1,, Justyna Gil1,, Izabela Łaczmańska1,, David Ramsey2,, Przemysław Leszczyński1,, Dorota Kaczmarek1,, Alicja Trusewicz1,, Maria Jagas3,, Marcin Frączek4,

1 Department of Genetics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Mathematics and Statistics, University of Limerick, Ireland

3 Lower Silesian Oncology Centre, Wrocław, Poland

4 Department of Otolaryngology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Laryngeal cancer (LSCC – larynx squamous cell carcinoma) is the most common head and neck cancer (HNSCC – head and neck squamous cell carcinoma). The etiology of laryngeal cancer is complex, influenced by inter alia genetic alterations (e.g. SNPs, single nucleotide polymorphisms).
Objectives. The authors investigated the association between laryngeal cancer and 22 polymorphisms of 8 chosen genes involved in: i) Phase I of xenobiotic metabolism, such as: 1) CYP1A1, 2) CYP2A6 and 3) CYP2D6 and ii) mechanisms of DNA repair, such as 1) XRCC1, OGG1 (BER, base excision repair), 2) XPC, XPD (NER, nucleotide excision repair) and 3) XRCC3 (HR, homologous recombination repair). The next step of our analysis was to look for possible associations between the clinical course of the disease and the polymorphisms mentioned above.
Material and Methods. The authors studied a group of 60 patients with primary LSCC and 100 cancer-free individuals formed the control group. The clinical course of 30 randomly-selected patients was observed. The laryngeal cancer patients and cancer-free controls were genotyped by PCR or PCR-RFLP, as appropriate. Fisher’s exact test for association and the Cochran-Armitage test were used to investigate the association between the chosen polymorphisms and cancer. The Benjamini-Hochberg procedure for multiple testing was adopted. The Mann-Whitney test and Kendall test for correlation were also used (using the R and SPSS statistical packages).
Results. The authors found nine associations between the polymorphisms of the studied genes (CYP1A1, CYP2A6 and XPC PAT, XRCC3, OGG1) and laryngeal cancer. The association of XPC PAT and several CYP1A1 polymorphisms with cancer was particularly clear, remaining significant after the use of the Benjamini-Hochberg procedure for multiple testing. In addition, the authors found a few statistically significant associations between the polymorphisms analyzed and the available clinical data. However, none of the associations was significant after the application of the Benjamini-Hochberg procedure.
Conclusion. The results indicate an important role of polymorphisms of CYP1A1 and XPC, XRCC3, OGG1 genes in determining the risk of LSCC. However to clarify possible associations between polymorphisms and clinical data, further large studies are needed.

Streszczenie

Wprowadzenie. Rak krtani (LSCC – płaskonabłonkowy rak krtani) należy do najczęstszych nowotworów głowy i szyi (HNSCC – płaskonabłonkowy rak głowy i szyi). Etiologia raka krtani jest złożona, obejmuje m.in. wpływ zmian genetycznych (np. SNP, polimorfizm pojedynczych nukleotydów).
Cel pracy. Badano związek między rakiem krtani a 22 polimorfizmami wybranych 8 genów zaangażowanych w i) metabolizm ksenobiotyków pierwszej fazy, jak: 1) CYP1A1, 2) CYP2A6, 3) CYP2D6, i ii) mechanizmy naprawy DNA, jak 1) XRCC1, OGG1 (BER – naprawa przez wycięcie zasady); 2) XPC, XPD (NER – naprawa przez wycięcie nukleotydu); 3) XRCC3 (HR – naprawa przez homologiczną rekombinację). Dodatkowo przeprowadzono analizę korelacji między przebiegiem klinicznym a wyżej wymienionymi polimorfizmami.
Materiał i metody. Grupą badaną było 60 pacjentów z pierwotnym LSCC, grupą kontrolną 100 zdrowych osób. Przebieg kliniczny analizowano u 30 wyselekcjonowanych pacjentów z LSCC. Genotypowanie przeprowadzono w grupie badanej i kontrolnej metodą PCR lub PCR-RFLP. Analizę statystyczną przeprowadzono w programach R i SPSS z użyciem testów Fischera, Manna-Whitneya, Kendalla, Cochran-Armitage oraz procedury Benjamini-Hochberg.
Wyniki. Znaleziono 9 pozytywnych korelacji między określonymi polimorfizmami badanych genów (CYP1A1, CYP2A6 i XPC PAT, XRCC3, OGG1) i rakiem krtani. Stwierdzono dodatkowo kilka statystycznie istotnych korelacji między analizowanymi polimorfizmami i dostępnymi danymi klinicznymi. Niemniej żadna z nich nie była statystycznie znacząca po zastosowaniu procedury Benjaminiego-Hochberga do testowania wielokrotnego.
Wnioski. Wyniki badań wskazują na znaczącą rolę zarówno polimorfizmów genu CYP1A1, jak i XPC, XRCC3, OGG1 w modyfikacji ryzyka LSCC. Aby wyjaśnić możliwe asocjacje między polimorfizmami a danymi klinicznymi, wskazane jest rozszerzenie badań.

Key words

DNA repair, xenobiotic metabolizing enzymes (XME), genetic polymorphisms, LSCC – laryngeal squamous cell carcinoma, SNP – single nucleotide polymorphism

Słowa kluczowe

naprawa DNA, enzymy metabolizujące ksenobiotyki (XME), polimorfizm genetyczny, LSCC – płaskonabłonkowy rak krtani, SNP – polimorfizm pojedynczych nukleotydów

References (30)

 1. Hermans R: Staging of laryngeal and hypopharyngeal cancer: value of imaging studies. Eur Radiol 2006, 16, 2386– 2400.
 2. Harth V, Schafer M, Abel J, Maintz L, Neuhaus T, Besuden M, Primke R, Wilkesmann A, Thier R, Vetter H, Ko YD, Bruning T, Bolt HM, Ickstadt K: Head and neck squamous-cell cancer and its association with polymorphic enzymes of xenobiotic metabolism and repair. J Toxicol Environ Health A. 2008, 71, 887–897.
 3. Quintela-Fandino M, Hitt R, Medina PP, Gamarra S, Manso L, Cortes-Funes H, Sanchez-Cespedes M: DNA-repair gene polymorphisms predict favorable clinical outcome among patients with advanced squamous cell carcinoma of the head and neck treated with cisplatin-based induction chemotherapy. J Clin Oncol 2006, 24, 4333–4339.
 4. Sturgis EM, Castillo EJ, Li L, Zheng R, Eicher SA, Clayman GL, Strom SS, Spitz MR, Wei Q: Polymorphisms of DNA repair gene XRCC1 in squamous cell carcinoma of the head and neck. Carcinogenesis 1999, 20, 2125–2129.
 5. Sliwinski T, Walczak A, Przybylowska K, Rusin P, Pietruszewska W, Zielinska-Blizniewska H, Olszewski J, Morawiec-Sztandera A, Jendrzejczyk S, Mlynarski W, Majsterek I: Polymorphisms of the XRCC3 C722T and the RAD51 G135C genes and the risk of head and neck cancer in a Polish population. Exp Mol Pathol 2010, 89, 358–366.
 6. Werbrouck J, De Ruyck K, Duprez F, Van Eijkeren M, Rietzschel E, Bekaert S, Vral A, De Neve W, Thierens H: Single-nucleotide polymorphisms in DNA double-strand break repair genes: association with head and neck cancer and interaction with tobacco use and alcohol consumption. Mutat Res 2008, 656, 74–81.
 7. Ahmad NN, Cu-Unjieng AB, Donoso LA: Modification of standard proteinase K/phenol method for DNA isolation to improve yield and purity from frozen blood. J Med Genet 1995, 32, 129–130.
 8. Laczmanska I, Gil J, Karpinski P, Stembalska A, Kozlowska J, Busza H, Trusewicz A, Pesz K, Ramsey D, Schlade-Bartusiak K, Blin N, Sasiadek MM: Influence of polymorphisms in xenobiotic-metabolizing genes and DNA-repair genes on diepoxybutane-induced SCE frequency. Environ Mol Mutagen 2006, 47, 666–673.
 9. Le Marchand L, Donlon T, Lum-Jones A, Seifried A, Wilkens LR: Association of the hOGG1 Ser326Cys polymorphism with lung cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002, 11, 409–412.
 10. Perez-Ordoñez B, Beauchemin M, Jordan RC: Molecular biology of squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Pathol 2006, 59, 445–453.
 11. Biolchini P, Pollastri G, Figurelli S, Chiarini L: Carcinogen Metabolism, DNA Damage repair and oral head and neck squamocellular carcinoma (HNSCC). A Review. Minerva Stomatol 2005, 54, 405–414.
 12. Shen H, Sturgis EM, Dahlstrom KR, Zheng Y, Spitz MR, Wei Q: A variant of the DNA repair gene XRCC3 and risk of squamous cell carcinoma of the head and neck: a case-control analysis. Int J Cancer 2002, 99, 869–872.
 13. Yang M, Kang MJ, Choi V, Kim CS, Lee SM, Park CW, Lee HS, Tae K: Association between XPC expression, genotype, and the risk of head and neck cancer. Environ Mol Mutagen 2005, 45, 374–379.
 14. Uchida A, Sugasawa K, Masutani C, Dohmae N, Araki M, Yokoi M, Ohkuma Y, Hanaoka F: The carboxyterminal domain of the XPC protein plays a crucial role in nucleotide excision repair through interactions with transcription factor IIH. DNA Repair (Amst) 2002, 1, 449–461.
 15. Qiu L, Wang Z, Shi X, Wang Z: Associations between XPC polymorphisms and risk of cancers: a meta-analysis. Eur J Cancer 2008, 44, 2241–2253.
 16. Martin MS, Lopez-Cima MF, Garcia-Castro L, Pascual T, Marron M, Tardon A: Poly (AT) polymorphism in intron 11 of the XPC DNA repair gene enhances the risk of lung cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004, 13, 1788–1792.
 17. Manguerra M, Saletta F, Karagas MR, Berwick M, Veglia F, Vineis P, Matullo G: XRCC3 and XPD/ERCC2 single nucleotide polymorphisms and the risk of cancer: a HuGe review. Am J Epidemiol 2006, 164, 297–302.
 18. Huang W-Y, Olshan AF, Schwartz SM, Berndt SI, Chen C, Liaca V, Chanock SJ, Fraumeni JF, Hayes RB: Selected genetic polymorphisms in MGMT, XRCC1, XPD and XRCC3 and risk of head and neck cancer: a pooled analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005, 14, 1747–1753.
 19. Benhamou S, Tuimala J, Bouchardy C, Dayer P, Sarasin A, Hirvonen A: DNA repair gene XRCC2 and XRCC3 polymorphisms and susceptibility to cancers of the upper aerodigestive tract. Int J Cancer 2004, 212, 901–904.
 20. Elahi A, Zheng Z, Park J, Eyring K, McCaffrey T, Lazarus P: The human OGG1 DNA repair enzyme and its association with orolaryngeal cancer risk. Carcinogenesis 2002, 23, 1229–1234.
 21. Hall J, Hashibe M, Boffetta P, Gaboricau V, Moullan N, Chabrier A, Zaridze D, Shangina O, Szeszenia-Dabrowska N, Mates D, Janout V, Fabianova E, Holcatova I, Hung RJ, McKay J, Canzian F, Brennan P: The association of sequence variants in DNA repair and cell cycle genes with cancers of the upper aerodigestive tract. Carcinogenesis 2007, 28, 665–671.
 22. Paz-Elizur T, Ben-Yosef R, Elinger D, Vexler A, Krupsky M, Berrebi A, Shani A, Schechtman E, Freedman L, Livnch Z: Reduced repair of the oxidative 8-oxoguanine DNA damage and risk of head and neck cancer. Cancer Res 2006, 66, 11683–11689.
 23. Monteiro E, Varzim G, Silva R, da Costa B, Lopes C: Polymorphisms of the human OGG1 gene in laryngeal cancer: implications in radiotherapy response and survival. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 2005, 126, 135–140.
 24. Zhang Z, Shi Q, Wang LE, Sturgis EM, Spitz MR, El-Naggar AK, Hong WK, Wei Q: No Association between hOGG1 Ser326Cys polymorphism and risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004, 13(6), 1081–1083.
 25. Tai J, Yang M, Ni X, Yu D, Fang J, Tan W, Huang Z, Wu C, Chen X, Wang G, Zhou W, Chen X, Zhang W, Ma L, Lin D, Han D: Genetic polymorphisms in cytochrome P450 genes are associated with an increased risk of squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx in a Chinese population. Cancer Genet Cytogenet 2010, 196(1), 76–82.
 26. Mota P, Moura DS, Vale MG, Coimbra H, Carvalho L, Regateiro F: CYP1A1 m1 and m2 polymorphisms: genetic susceptibility to lung cancer. Rev Port Pneumol 2010, 16, 89–98.
 27. Georgiadis P, Topinka J, Vlachodimitropoulos D, Stoikidou M, Gioka M, Stephanou G, Autrup H, Demopoulos NA, Katsouyanni K, Sram R, Kyrtopoulos SA: Interactions between CYP1A1 polymorphisms and exposure to environmental tobacco smoke in the modulation of lymphocyte bulky DNA adducts and chromosomal aberrations. Carcinogenesis 2005, 26, 93–101.
 28. Gajecka M, Rydzanicz M, Jaskula-Sztul R, Kujawski M, Szyfter W, Szyfter K: CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, NAT2, GSTM1 and GSTT1 polymorphisms or their combinations are associated with the increased risk of the laryngeal squamous cell carcinoma. Mutat Res 2005, 574, 112–123.
 29. Zhuo WL, Wang Y, Zhuo XL, Zhu B, Zhu Y, Chen ZT: Polymorphisms of CYP1A1 and GSTM1 and laryngeal cancer risk: evidence-based meta-analyses. J Cancer Res Clin Oncol 2009, 135, 1081–1090.
 30. Agundez JA: Cytochrome P450 gene polymorphism and cancer. Curr Drug Metab 2004, 5, 211–224.