Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 6, November-December, p. 655–660

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Evaluation of Postoperative Complications of Colorectal Surgery

Ocena powikłań po operacji jelita grubego

Anna Małolepsza−Bazan1,, Marta Strutyńska−Karpińska2,

1 Outpatient Department “Multi−Medyk”, Wrocław, Poland

2 Department of Gastrointestinal and General Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Complications after colorectal surgery remain high. Anastomosis of the intestinal stumps can be performed by three types of closure: manual suture, stapler, or Valtrac−BAR pressure rings. Insufficient anastomosis is the most severe and life−threatening postsurgical complication.
Objectives. The aim of this study was to evaluate these three types of anastomosis in patients requiring resection due to colorectal disease and possibly determine the best type of anastomosis in individual cases.
Material and Methods. Medical records were analyzed of 84 patients, men and women hospitalized in the years 1997–2001 at the Second Department of Surgery, L. Rydygier Specialist Hospital in Wroclaw, who underwent resection and anastomosis of the colon in planned or emergency mode using the above types of anastomosis.
Results. Of the 84 subjects who had intestinal anastomoses performed by means of these three methods, 59 (70.24%) had uneventful postoperative course and postsurgical complications were observed in 25 (29.76%). Of these 25 patients, 10 (11.9%) had exclusively cardiopulmonary complications and 15 (17.86%) had complications involving the abdomen, of whom 11 (13.09%) developed suppuration of the wound, 1 (1.19%) eventration, and 3 (3.57%) insufficiency of the anastomosis. Complications occurred after emergency operation in 13 patients (61.9%) and after planned operations in 12 (19.04%). Statistically significant differences were found for the mode of operation, i.e. emergency or planned (p = 0.001). Postsurgical mortality in the total analyzed group was 13.09%, while mortality associated directly with colorectal resection and intestinal anastomosis was 1.19%.

Streszczenie

Wprowadzenie. Odsetek powikłań po operacjach jelita grubego pozostaje nadal duży. Do wykonania zespolenia kikutów jelitowych można zastosować jeden z 3 typów szwów – szew ręczny, szew staplerowy lub pierścienie dociskowe Bar−Valtrac. Niewydolność zespolenia jelitowego jest najcięższym, zagrażającym życiu chorego powikłaniem pooperacyjnym.
Cel pracy. Ocena 3 typów zespolenia – szwu ręcznego, staplera i Bar−Valtrac – u chorych wymagających operacji resekcyjnej z powodu schorzenia jelita grubego oraz określenie potencjalnie najlepszego sposobu zespolenia w poszczególnych przypadkach chorobowych.
Materiał i metody. Badania oparto na retrospektywnej analizie dokumentacji lekarskiej z historii chorób pacjentów leczonych w latach 1997–2001 na II Oddziale Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera, u których w trybie pilnym lub planowym wykonano częściową resekcję jelita grubego, a do zespolenia kikutów korzystano ze wspomnianych wyżej 3 typów szwów.
Wyniki. Z grupy 84 pacjentów, u których wykonano zespolenia jelitowo−jelitowe za pomocą szwu ręcznego, staplerowego lub krążków dociskowych Bar−Valtrac, w 70,24% przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Powikłania wystąpiły u 25 chorych (29,76%). Wśród nich u 10 chorych (11,9%) powikłania dotyczyły wyłącznie układu krążeniowo−oddechowego. U 15 (17,86%) – jamy brzusznej i przedstawiały się następująco: u 11 osób (13,09%) wystąpiło ropienie rany pooperacyjnej, u 1 chorego (1,19%) – ewentracja, a u 3 (3,57%) – niewydolność zespolenia jelitowego. U 13 chorych (61,9%) powikłania odnotowano po operacjach w trybie pilnym, a u 12 (19,04%) – po operacjach planowych. Analiza wykazała istotne statystycznie różnice w zależności od trybu operacji (p = 0,001). Śmiertelność pooperacyjna ogółem wyniosła 13,09%, a śmiertelność bezpośrednio związana z wykonanym zespoleniem kształtowała się na poziomie 1,19%.

Key words

colorectal surgery, postoperative complications

Słowa kluczowe

chirurgia jelita grubego, powikłania pooperacyjne

References (17)

 1. Hardy TG, Pace WG, Maney JW, Katz AR, Kaganoy KL: A biofragmentable ring for sutureless bowel anastomosis. An experimental study. Dis Colon Rectum 1985, 28, 7, 484–490.
 2. Cieśla S, Murawa P: Współczesne metody zespoleń chirurgicznych w obrębie jelita grubego. Pol Przegl Chir 1997, 69, 548–556.
 3. Corman ML, Prager ED, Hardy TG Jr, Bubrick MP: Comparison of the Valtrac Biofragmentable Anastomosis Ring with conventional suture and stapled anastomosis in colon surgery. Dis Colon Rectum 1989, 32, 3, 183–187.
 4. Strutynska−Karpinska M, Małolepsza A: Manual and mechanical sutures in colon surgery. Gastroenterol Pol 2003, 10, 2, 177–181.
 5. Bielecki K: Zespolenie jelita grubego – wyzwanie dla chirurga, ryzyko dla chorego. Post Nauk Med 1992, 5, 233–235.
 6. Grzebieniak Z, Szynglarewicz B: Anastomotic leakage following resection for rectal carcinoma. Przegl Lek 2006, 63, 543–546.
 7. Ansari MZ, Collopy BT, Hart WG, Carson NJ, Chandraraj EJ: In−hospital mortality and associated complications after bowel surgery in Victorian public hospitals. Aus NZJ Surg 2000, 70, 1, 6–10.
 8. Luna−Perez P, Rodrigues−Ramirez SE, Gutierrez de la Barrera M, Labastida S: Multivariate analysis of risk factors associated with dehiscence of colorectal anastomosis after anterior or lower anterior resection for sigmoid or rectal cancer. Rev Invest Clin 2002, 54, 6, 501–508.
 9. Tekkis PP, Kinsman R, Thompson MR, Stamatakis JD, Association of Coloproctology of Great Britain, Ireland: The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland study of large bowel obstruction caused by colorectal cancer. Ann Surg 2004, 240, 1, 76–81.
 10. Heriot AG, Tekkis PP, Smith JJ, Cohen CR, Montgomery A, Audisio RA, Thomson MR, Stamatakis JD: Prediction of postoperative mortality in elderly patients with colorectal cancer. Dis Colon Rectum 2006, 49, 6, 816–824.
 11. Biondo S, Pares D, Frago R, Marti−Raque JE, De Oca J, Toral D, Borobia FG, Jaurrieta E: Emergency operations for nondiverticular perforation of the left colon. Am J Surg 2002, 183, 3, 256–260.
 12. Lemmens VE, Janssen−Heijnen ML, Houterman S, Verheij KD, Martijn H, van de Poll−Franse L, Coebergh JW: Which comorbid conditions predict complications after surgery for colorectal cancer? World J Surg 2007, 31, 1, 192–199.
 13. Hsu TC: Comparison of one stage resection and anastomosis of acute complete obstruction of left and right colon. Am J Surg 2005, 189, 4, 384–387.
 14. Lee Y, Law WL, Chu KW, Poon RT: Emergency surgery for obstructing colorectal cancers: comparison between right−sided and left−sided lesions. J Am Coll Surg 2001, 192, 6, 719–725.
 15. Everet WG, Fried PJ, Forty J: Comparison of stapling and hand−suture for leftside large bowel anastomosis. Br J Surg 1986, 73, 345–348.
 16. Patriti A, Contine A, Gulla N, Donini A: One stage resection without colonic lavage in emergency surgery of the left colon. Colorectal Dis 2005, 7, 4, 332–338.
 17. Forde KA, Goodell KH, DellaBadia M: A 10 year−institutional study of the biofragmentable anastomosis ring. Am J Surg 2006, 191, 4, 483–487.