Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 269–275

Publication type: review article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Total Quality Management jako program zarządzania przez jakość w opiece zdrowotnej – szanse i bariery w kontekście przemian w ochronie zdrowia

Total Quality Management as a Quality Improvement Model in Health Care – Opportunities and Barriers in the Context of Transformations in Health Care System

Lilla Pawlik−Sobecka1,, Beata Wasicionek2,, Jan Skalik3,, Irena Choroszy−Król4,, Monika Biernat5,

1 Department of Practical Education of Analytics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Babiński Voivodship Hospital in Wrocław, Poland

3 Department of National Economy, Wrocław University of Economy, Poland

4 Department of Basic Sciences, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

5 Department of Microbiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Streszczenie

Wpracy przedstawiono podstawowe założenia i przesłanki filozofii TQM – kompleksowego zarządzania przez jakość, w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej. Mimo iż zarządzanie jakością weszło do kanonu biznesu już w latach 80. XX w., w Polsce TQM w usługach medycznych jest wciąż nowością. Dlatego celowa wydaje się analiza przydatności tej metody zarządzania w praktyce polskich placówek medycznych. Autorzy opisują teorię kompleksowego zarządzania jakością. Przedstawiają podstawowe założenia tej koncepcji. Analizie poddają jakość opieki zdrowotnej jako pojęcia specyficznego, interpretowanego inaczej niż w pozostałych dziedzinach gospodarki narodowej. Przedstawiają też proces wdrażania polityki projakościowej w jednostkach ochrony zdrowia. Prezentują ponadto argumenty za wprowadzeniem TQM w usługach medycznych; szanse, jakie mogą mieć zakłady opieki zdrowotnej korzystające z zaleceń tej filozofii. Zwracają też uwagę na bariery będące przeszkodą w unowocześnianiu metod zarządzania placówkami służby zdrowia.

Abstract

In this study the basic guidelines and philosophy of TQM – total quality management in health care was presented. Although the idea of quality management was introduced to the principles of business in the 80s, the application of TQM in Polish medical services is still a great novelty. That is why it seems appropriate to analyze the usefulness of this model of management in practice of Polish medical institutions. The authors explain the theory of TQM and its basic approaches. The health care quality is presented as potentially very valuable and should be interpreted differently in comparison to the other field of the national economy. The implementation of quality improvement politics in health care structures is also shown in the study. The authors not only give the arguments for introducing TQM in health services and emphasize the chances for medical units assessing this philosophy but also point out the barriers in modernization of management strategies in health care services.

Słowa kluczowe

TQM, zarządzanie, jakość, opieka zdrowotna

Key words

TQM, management, quality, health care

References (16)

 1. Wawak S: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2002, wyd. 2.
 2. Niedrzwicki W: Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 1999, 187–188.
 3. Dahlgaard J, Kristensen K, Kanji K: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2004.
 4. Karaszewski R: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń 2006.
 5. Lewandowski J: Zarządzanie jakością. Marcus s.c., Łódź 1998, 9.
 6. Cyt. Lewandowski J, op. cit., 12–14.
 7. Ust. z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91/1991, poz. 408 z późn. zm.
 8. Czarniecka K, Różański B: Jakość usług a polityka samorządu lokalnego. Służba Zdrowia 1999, 39–40, 2829–2830.
 9. Kutych M, Whitfield M, Klich J: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 10. Krystyna Lisiecka: Kreowanie jakości: uwarunkowania, strategie, techniki. AE, Katowice 2002.
 11. Marek Bugdol: Zarządzanie przez jakość: zagadnienia społeczne. Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
 12. Cyt. za ust. z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 13. Barcewicz M et al: Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków. AE, Wrocław 2006, wyd. 2.
 14. Hamrol A, Mantura W: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005, wyd. 3.
 15. Nogalski B, Rybicki J: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 16. Hamrol A: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.