Advances in Clinical and Experimental Medicine

Adv Clin Exp Med
Impact Factor (IF) – 1.514
Index Copernicus (ICV 2018) – 157.72
MNiSW – 40
Average rejection rate – 84.38%
ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download PDF

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 257–262

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Analysis of Prior Medical Histories of Patients Operated on for Primary Hyperparathyroidism

Analiza przeszłości chorobowej chorych operowanych z powodu pierwotnej nadczynności przytarczyc

Jerzy H. Karwacki1,, Adam Skalski1,, Ireneusz Nawrot2,

1 2nd Department of General and Oncological Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Chair and Department of General, Vascular and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw, Poland

Abstract

Objectives. Selecting those symptoms and signs associated with primary hyperparathyroidism that most frequently masked their main cause and had been treated as separate disease entities.
Material and Methods. The prospective study comprised 54 patients (48 women and 6 men) aged 47.4 ± 15.7 years who underwent surgery for primary hyperparathyroidism from 1999 to 2004. Patients with MEN syndromes were excluded. The following data from problem−oriented history and previous discharge summaries were analyzed: 1) previously reported symptoms and treatment of such diseases as osteoporosis, rheumatoid arthritis, nephrolithiasis, peptic ulcer, pruritus, pancreatitis, diabetes, arrhythmia, bone tumors, decreased muscle strength, and lowered psychomotor drive or intellectual fitness and 2) time from the first symptoms to the final diagnosis by an endocrinologist and the operation.
Results. The occurrence of different clinical masks of P−HPT was irregular. Most frequently the patients had previously been diagnosed as having osteoporosis inappropriate to age, non−specific bone and joint pains, nephrolithiasis, moderate peptic ulcer, and low psychomotor drive or intellectual fitness. The longest period of treatment before the diagnosis of P−HPT was due to nephrolithiasis (up to 17 years, including more than a dozen operations, PCNLs and ESWLs), peptic ulcer, and arthritic pains. Early−onset osteoporosis led to a quick diagnosis of P−HPT (usually within 1 year), but in elderly patients it would be underestimated by GPs. Two patients had been operated on for suspected bone tumors, and the nature of the disease was elucidated by the histological diagnosis of a brown tumor. Non−specific neurological symptoms did not usually make the patients seek medical advice.
Conclusion. The symptoms and signs that build up the clinical picture of primary hyperparathyroidism are still usually treated by GPs and various specialists as separate disease entities, while their main cause remains undiagnosed for a long time. It is advisable that all patients who present with the symptoms and signs described above have blood tests for calcium level and be referred to an endocrinologist for consultation, which could direct the diagnostics in the right way.

Streszczenie

Cel pracy. Wyodrębnienie dolegliwości i objawów w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc, które najczęściej maskowały swoją główną przyczynę i były leczone jako samodzielne jednostki chorobowe.
Materiał i metody. Badaniami prospektywnymi objęto 54 chorych (48 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 47,4 ± 15,7 lat, operowanych w latach 1999–2004 z powodu pierwotnej nadczynności przytarczyc (P−HPT). Z badań wyłączono chorych z zespołami MEN. Na podstawie danych z ukierunkowanego wywiadu i dokumentacji leczenia zanalizowano: 1) dotychczasowe objawy i leczenie takich chorób, jak: osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, kamica moczowa, choroba wrzodowa, świąd skóry, zapalenie trzustki, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, guzy kości, osłabienie siły mięśniowej, a także obniżenie napędu psychomotorycznego i sprawności intelektualnej; 2) czas, jaki upłynął od wystąpienia pierwszych objawów do ustalenia rozpoznania przez endokrynologa i operacji.
Wyniki. Maski P−HPT występowały z różną częstością. U operowanych chorych najczęściej rozpoznawano uprzednio nieadekwatną do wieku osteoporozę, nieswoiste dolegliwości stawowe, kamicę moczową, chorobę wrzodową o umiarkowanym nasileniu oraz obniżenie sprawności intelektualnej lub napędu. Przez najdłuższy czas przed rozpoznaniem P−HPT pacjenci byli leczeni, nieskutecznie, z powodu kamicy moczowej (nawet przez 17 lat, także za pomocą kilkunastu zabiegów operacyjnych, PCNL i ESWL), choroby wrzodowej i dolegliwości wiązanych z chorobą zwyrodnieniową stawów. Osteoporoza w młodym wieku doprowadzała do szybkiego rozpoznania P−HPT (zwykle w ciągu 1 roku), a w wieku starszym bywała bagatelizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu. 2 pacjentki z podejrzeniem nowotworu kości były leczone ortopedycznie, dopiero rozpoznanie histopatologiczne guza brunatnego wyjaśniło przyczynę choroby. Nieswoiste objawy neurologiczne najczęściej nie skłaniały do zasięgania porady lekarza.
Wnioski. Objawy składające się na obraz chorobowy pierwotnej nadczynności przytarczyc są bardzo często leczone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów poszczególnych dziedzin jako samodzielne jednostki chorobowe, podczas gdy ich główna przyczyna pozostaje przez dłuższy czas nierozpoznana. U wszystkich pacjentów z opisanymi dolegliwościami powinno być wskazane rutynowe oznaczanie stężenia wapnia i konsultowanie się z endokrynologiem, co ułatwiłoby wczesne skierowanie diagnostyki we właściwym kierunku.

Key words

primary hyperparathyroidism, parathyroidectomy, symptoms and signs

Słowa kluczowe

pierwotna nadczynność przytarczyc, paratyreoidektomia, objawy

References (18)

 1. Bednarek−Tupikowska G, Dunajska K, Bohdanowicz−Pawlak A: Trudności w diagnostyce i terapii pierwotnej nadczynności przytarczyc. Terapia 2001, 9, 2, 25–29.
 2. Lewiński A: Zaburzenia gospodarki wapniowo−fosforanowej ze szczególnym uwzględnieniem patologii przytarczyc. In: Zarys endokrynologii klinicznej. Eds.: Pawlikowski M. PZWL, Warszawa 1996, 104–133.
 3. Rastad J, Lundgren E, Ljunghall S: Clinical presentation of primary hyperparathyroidism. Europe. In: The parathyroids. Basic and clinical concepts. Eds.: Bilezikian J. Academic Press, San Diego 2001, 361–374.
 4. Podwiński A, Kokot F, Niemiec A, Więcek A, Waler J, Chudek J, Podwińska E, Marcinkowski W, Nieszporek T, Bednarski P: Chirurgiczne leczenie pierwotnej nadczynności przytarczyc w świetle 260 obserwowanych przypadków. Pol Przegl Chir 2004, 76, 2, 133–143.
 5. Tołłoczko T: Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc. Pol Przegl Chir 1989, 61, 739–743.
 6. Kokot F, Nieszporek T, Skrzypek J: Maski kliniczne pierwotnej nadczynności przytarczyc w świetle obserwowanego przypadku. Pol Tyg Lek 1986, 46, 145–147.
 7. Karwacki JH, Skalski A, Krajewska M, Weyde W: Ocena przydatności totalnej paratyreoidektomii z jednoczasową autotransplantacją w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc – materiał własny. Adv Clin Exp Med 2003, 12, 3, 321–327.
 8. Tołłoczko T, Chudziński W, Nawrot I: Surgery for primary hyperparathyroidism. Przegl Lek 2000, 57, Suppl. 5, 101–103.
 9. Harrison BJ, Wheeler MH: Asymptomatic primary hyperparathyroidism. World J Surg 1991, 25, 724–729.
 10. Filarska D, Dziewulska−Bokiniec A, Szafran P, Olszewska D: Pierwotna nadczynność przytarczyc zdiagnozowana jako guz olbrzymiokomórkowy wieloogniskowy – opis przypadku. Przegl Lek 1998, 55, 10, 549–551.
 11. Bilezikian JP, Brandi ML, Rubin M, Silverberg SJ: Primary hyperparathyroidism: new concepts in clinical, densitometric and biochemical features. J Intern Med 2005, 257, 1, 6–17.
 12. Bilezikian JP, Silverberg SJ: Physiology of the parathyroid glands and pathophysiology of primary hyperparathyroidism. In: Endocrine surgery. Eds.: Schwartz AE, Pertsemlidis D, Gagner M, Dekker M, Inc., New York 2004, 213–230.
 13. Dadan J, Dzięcioł J, Ładny JR, Hady HR, Puchalski Z: Chirurgiczne leczenie pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc. Przegl Lek 2002, 59, 84–87.
 14. Wilhelm SM, Lee J, Prinz RA: Major depression due to primary hyperparathyroidism: a frequent and correctable disorder. Am Surg 2004, 70, 2, 175–180.
 15. Walker RP, Paloyan E, Gopalsami C: Symptoms in patients with primary hyperparathyroidism: muscle weakness or sleepiness. Endocr Pract 2004, 10, 5, 404–408.
 16. Andersson P, Rydberg E, Willenheimer R: Primary hyperparathyroidism and heart disease – a review. Eur Heart J 2004, 25, 20, 1776–1787.
 17. Gruca Z, Wajda Z, Łachiński A, Sworczak K, Kaska Ł, Osęka T, Czaplińska−Kałas H, Rutkowski B, Brylowska A: Chirurgiczne leczenie pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc w materiale własnym. Ann Acad Med Gedan 2000, 30, 57–67.
 18. Ohe MN, Santos RO, Barros ER, Lage A, Kunii IS, Abrahao M, Cervantes O, Hauache OM, Lazaretti−Castro M, Vieira JG: Changes in clinical and laboratory findings at the time of diagnosis of primary hyperparathyroidism in a University Hospital in Sao Paulo from 1985 to 2002. Braz J Med Biol Res 2005, 38, 9, 1383–1387.